Biudžetinė įstaiga
Vingio g. 7a, LT- 63219 Alytus
Tel. (8 315) 76 600
El.p. info@alytauspasaka.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052755

Specialistų paslaugos

Tėvams pageidaujant, už papildomą mokestį vaikai mokomi anglų kalbos, lanko krepšinio treniruotes ir ugdomi šokių būreliuose.

Anglų kalbos užsiėmimai vyksta trečiadieniais 15.30 val. ir 16.15 val. (Vaikus moko mokytoja Rasa Vainienė, telef. – 8 626 50 897).

Šokių būrelio užsiėmimai vyksta pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. (Mokytoja  Neringa Vekeriotaitė, telef. 861040046).

Krepšinio treniruotės  vyksta antradieniais ir penktadieniais  nuo 10.15 val. iki 11.00 val. (Treneris Edgaras Jančiukas, telef. 862247027).

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS (Aušra Marcinkevičienė) – organizuoja muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės. Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautimą, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti įvairias muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius.

LOGOPEDAS (Gita Valatkienė) teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir  kalbos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

Logopedo paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228).

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795).

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI

(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775).

Logopedo darbo laikas:

Diena

Kontaktinis darbo laikas

Logopedo telefono Nr.

Elektroninio pašto adresas

Pirmadienį

7.40 – 12.04 val.

15.15 – 17.15 val.

865496053

gitule.v@gmail.com

Antradienį

7.40 – 12.04 val.

15.00 – 17.15 val.

Trečiadienį

7.40 – 12.04 val.

15.00 – 17.15 val.

Ketvirtadienį

7.40 – 12.04 val.

15.00 – 17.15 val.

Penktadienį

7.40 – 12.04 val.

15.00 – 17.15 val.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTAS (Aldona Ažukienė) – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ (Rosita Jakaitienė) (Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pavaldi Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui)

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.