Biudžetinė įstaiga
Vingio g. 7a, LT- 63219 Alytus
Tel. (8 315) 76 600
El.p. info@alytauspasaka.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052755

TEISĖS AKTAI

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281 (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 (įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627 (nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842 (reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557 (pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)

Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas

(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-124 redakcija)

Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313);

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1106)

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173)

Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Švietimo ir mokslo ministro įsakymai,

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nutarimai,

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai,

Alytaus švietimo skyriaus vedėjo įsakymai.